YOSINKAN AIKIDO       Aikido Yoshinkan Foundation (AYF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
VIP  
. 
 
 
 
 
 
  :: ::

>>

 
10 KYU - 9 KYU

1 Migi Hanmi Kamae
2 Hidari Hanmi Kamae
3 Seiza Ho
4 Shikko Ho
5 Tai no Henko (1)
6 Tai no Henko (2)
7 Hiriki no Yosei (1)
8 Hiriki no Yosei (2)
9 Shumatsu Dosa (1)
10 Shumatsu Dosa (2)

* Everything is performed individually.
* All Kihon Dosa are done on one side only.


8 KYU - 6 KYU

1 Migi Hanmi Kamae
2 Hidari Hanmi Kamae
3 Seiza Ho
4 Shikko Ho
5 Tai no Henko (1)
6 Tai no Henko (2)
7 Hiriki no Yosei (1)
8 Hiriki no Yosei (2)
9 Shumatsu Dosa (1)
10 Shumatsu Dosa (2)
11 Katate Mochi Shihonage (1)
12 Katate Mochi Shihonage (2)
13 Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)
14 Shomen Uchi Ikkajo Osae (2)

* All Kihon Dosa are performed individually.
* All Waza are done on both sides.

5 KYU

1 Migi Hanmi Kamae
2 Hidari Hanmi Kamae
3 Tai no Henko (1)
4 Tai no Henko (2)
5 Hiriki no Yosei (1)
6 Hiriki no Yosei (2)
7 Katate Mochi Nikajo Osae (1)
8 Katate Mochi Nikajo Osae (2)
9 Shomen Uchi Sankajo Osae (1)
10 Shomen Uchi Sankajo Osae (2)
11 Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
12 Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)
13 Shumatsu Dosa (1)
14 Shumatsu Dosa (2)

* All Kihon Dosa are performed in pairs.
* All Waza are performed on both sides.

4 KYU

1 Migi Hanmi Kamae
2 Hidari Hanmi Kamae
3 Tai no Henko (1)
4 Tai no Henko (2)
5 Hiriki no Yosei (1)
6 Hiriki no Yosei (2)
7 Shomen Uchi Yonkajo osae (1)
8 Mune Mochi Hijishime (2)
9 Shomen Uchi Kotegaeshi (2)
10 Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
11 Suwari Waza Ryote Mochi Kokyuho (1)
12 Shitei Waza
13 Shumatsu Dosa (1)
14 Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 4KYU:

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)

 


                 
: 115093, . . 27/29,
E-MAIL: yoshinkan@mail.ru  ICQ: ICQ status291225156  TEL.: (495) 211-3090,   664-2939